zorg

zorg

maandag 24 april 2017RALFI, lezen op een betekenisvolle en motiverende manier.


1.Wat is het?

Het centrale doel van RALFI is het verbeteren van de vloeiendheid van het lezen en daarmee het leesniveau.

2.Voor wie?

Kinderen die de spellende leeshandeling beheersen, maar langdurig veel te traag blijven lezen. Het lezen versnelt en automatiseert niet.

3. Uitgangspunten?

RALFI is een methodiek waarbij kinderen relatief moeilijke leeftijdsadequate teksten herhaald lezen, waarbij ze ondersteund worden door de leerkracht.
De letters RALFI zijn niet willekeurig gekozen; ze staan ieder voor een principe dat van groot belang is bij het toepassen van deze methodiek.

R=repeated: binnen RALFI wordt op 5 dagen met een leesgroep hetzelfde stukje tekst gelezen.
A=assisted: de kinderen worden ondersteund bij het lezen. Op deze manier wordt het lezen vergemakkelijkt en wordt aangestuurd op een succeservaring. Er wordt voor gezorgd dat het lezen nooit moeilijk wordt voor de kinderen en dit wordt ze ook van te voren duidelijk gemaakt.
L=level: voor de leesontwikkeling is het gunstig om te werken met een relatief moeilijke tekst, mits er voldoende ondersteuning geboden wordt. Bij de boekkeuze staat de interesse van de kinderen dan ook voorop. Boeken met afgeronde stukjes tekst zijn vaak een goede keus.
Deze informatieve teksten hebben als bijkomend voordeel dat ze goed gebruikt kunnen worden om de woordenschat uit te breiden. Laat vloeiendheid en woordenschat nu de twee belangrijkste bepalende factoren voor begrijpend lezen zijn.
F=feedback: door middel van directe feedback krijgen foutief gelezen woorden niet de kans om in te prenten. Directe feedback is bovendien van belang omdat herhaald voorlezen met ondersteuning soms gokkend leesgedrag kan oproepen. Daarnaast is positieve feedback nog belangrijker. Positieve feedback moet duidelijk maken wat er precies goed gegaan is. Positieve feedback moet de successen van de kinderen vieren.

I=interactie:tijdens het voorlezen vindt er een enthousiaste interactie plaats over de inhoud. Het centrale doel is en blijft: begrijpen wat er staat.